Kategoriarkiv: Fritidshem – After School Activities, Leisure Pedagogy

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Skollagen (SFS 2010:800) ställer höga krav på verksamheten inom skolväsendet:
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
SFS 2010:800 Skollagen 1 kap. 5 §
Kravet innebär att verksamheten ska vara evidensbaserad och omfattar alla verksamheterna från förskola till gymnasium. Det skrevs in i skollagen 2010, ett relativt nytt krav med andra ord. Under det decennium som har gått sedan skrivningens tillkomst har flera aspekter på hur begreppen ska tolkas och hur lärarprofessionen ska ta sig an uppdraget diskuterats. Den här artikeln är ett bidrag till den diskussionen.
Läs artikeln: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Framtidens fritidshem – föreläsning med Ann S. Pihlgren

Skolverket gav under hösten 2019 sammanlagt nio konferenser på olika orter i Sverige om fritidshemmets uppdrag. Föreläsningen avslutades med en 30 minuters reflektion av Ann S. Pihlgren, som under sin professionella gärning i olika positioner och på olika sätt arbetat med fritidshemmet och dess utveckling, reflekterade över framtiden i fritidshemmet, bland annat genom att se skolverksamheten i historiens ljus. Föreläsningen sändes direkt via Skype och här kan du se den film som spelades in för att finnas som backup om förbindelsen krånglade.
Lyssna till föreläsningen:

Föreläsning om kontinuitet och progression i undervisningen

Ann S. Pihlgren föreläser om kontinuitet och progression i undervisningen för pedagoger med arbete i förskolan med barn från 1 år till grundskolans årskurs 9. Föreläsningen är en del i Undervisningslyftet, ett digitalt utvecklingsmaterial för kollegialt lärande för grundskolan. Se filmen med föreläsningen här: Kontinuitet och progression i undervisningen

Undervisningslyft för kollegialt lärande

Mer om fritidshemslyftetForskning visar att kollegialt lärande är ett arbetssätt som förändrar pedagogers undervisning. Ignite Research Institute har tillsammans med kommuner och skolor tagit fram ett antal olika ”lyft”, digitala material som kan användas i grupper av pedagoger och skolledare för att gemensamt utveckla undervisning och ledning. Här presenteras några av dessa:

Leda fritidshemmet – Skolledarlyftet! är ett utvecklingsmaterial som syftar till att höja kvaliteten på ledning och styrning av fritidshem och därmed undervisningens kvalitet i fritidshem. Läs mer: Mer om Leda fritidshemmet – Skolledarlyftet!

Undervisningslyftet är ett utvecklingsmaterial som syftar till att höja kvaliteten på undervisning i grundskola och gymnasium. Läs mer: Mer om Undervisningslyftet

Fritidshemslyftet är ett utvecklingsarbete som syftar till att höja undervisningens kvalitet i fritidshem. Läs mer: Mer om fritidshemslyftet

För mer information om hur lyften kan beställas och priser, kontakta oss.

Ettårigt fritidslyft utvärderat

Skolorna i Rinkeby har genomgått ett fritidslyft under ledning av Ann S. Pihlgren från Ignite Research Institute. Motsvarande satsning har också genomförts i Täby fritidshem. Utbildningen har bland annat innehållet följande moment: Åtta storföreläsningar med följande innehåll:
* Fritidshemmets historia och nya uppdrag
* Den livsviktiga leken med gästföreläsare Eva Kane
* Fritidshemmets didaktik – planera på fritids
* Resultat, utvärdering och bedömning på fritids
* Hur kan vi omsätta fritidshemmets uppdrag i läroplan och Allmänna råd i praktiskt arbete? med gästföreläsare Line Isaksson
* Miljöns betydelse för lärandet
* Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget
Mellan tillfällena har personalen läst texter, främst ur kursboken Pihlgren, A. S. (2015). Fritidshemmet och skolan det gemensamma uppdraget. Lund: Studentlitteratur. De har också prövat olika metoder och genomfört uppdrag mellan varje tillfälle.
Mellan tillfällena har varje skola träffat biträdande rektor Susanne Barklund för handledning. Ytterligare ett möte, Lilla fritidslyftet, har utvecklat litteratur och föreläsningsinnehåll för dem som behövt ytterligare stöd.

Susanne Barklund har, inom ramen för rektorsutbildningen, utvärderat utbildningssatsningen och visat på resultat såväl utirån ökad förståelse för uppdraget, pedagogiska insikter samt effekter på det kollegiala lärandet. Läs hela utvärderingen här: Utvärderingsrapport Fritidslyftet Susanne Barklund

Lärande och utveckling på fritidshemmet

Se den filmade föreläsningen med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten. Se film: Lärande och utveckling på fritidshemmet

Undervisningsmiljöer i klassrum, på fritidshem och i förskola

Ann S. Pihlgrens forskning om olika undervisningsmiljöer och hur lärares sätt att planera och genomföra sin undervisning påverkar det kognitiva innehållet i aktiviteter och lektioner presenteras här i några filmer, som spelats in i samverkan med Vittra skolor och förskolor.

Se filmerna här:
1. Introduktion av undervisningsmiljöerna lärarens stil i förskola, skola och fritidshem https://www.youtube.com/watch?v=vKYgQYPW4cs

2. Exempel från skola och fritidshem https://youtu.be/fYMzMFO41kw

Exempel från förskola https://youtu.be/lXwY1RTza1I

3. Några metodiska steg att börja med i förskola, skola och fritidshem https://youtu.be/EU1KguVSjgU

Du finner också matrisen som det talas om i första filmen här: Undervisningsmatris

Rektorer och chefer leder kollegialt lärande

För närvarande arbetar Ignite Research Institute genom forskningsledare Ann S. Pihlgren med ett antal utvecklingsprojekt i olika organisationer, där rektorer/chefer leder pedagogers eller elevhälsopersonals kollegiala lärande. Projekten rör verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass, gymnasium, elevhälsa och kulturskola. Rektorer/chefer utgår i utvecklingsarbetet från respektive verksamhets resultat: Vilka processer skulle behöva vidareutvecklas för att verksamheten ska förbättra barnens/elevernas kunskapsresultat? Vilken personalgrupp skulle kunna göra största skillnaden i ett sådant utvecklingsarbete?

Här presenteras efter hand de rapporter som rektorerna skrivit efter genomförandet, som en del i att sprida beprövad erfarenhet och goda exempel. Slutrapporterna är avsedda att inspirera andra rektorer, som ska kunna avläsa och genomföra liknande arbeten. De beskriver såväl goda resultat som de hinder eller uppkomna situationer som förändrat de ursprungliga avsikterna i projektet. Längre ner i den här artikeln beskrivs arbetsgången i projektet.

Rapporter om utveckling genom kollegialt lärande

Fritidshemmets lärande Carina Norberg Vallentuna kommun

Kollegialt lärande i förskolan Gunilla Jåfs Vallentuna kommun

Högpresterande elever Karin Oldfield Vallentuna kommun

Förskolebarn i mindre sammanhang Marcella Qvicker Förskolan Salems kommun

Matematikprojekt gymnasiet John Gustafsson Upplands Väsby kommun

IUP Gabriella Brundin Runby skola Upplands Väsby

Arbetsgång för rektors/chefs ledning av kollegialt lärande

Den utvalda lärar/personalgruppen på respektive enhet genomför de olika metoderna för kollegialt lärande under ledning av rektor/chef i återkommande träffar under 1-1,5 år. Rektorerna/cheferna möts en gång i månaden i grupper för handledning av forskare om teori, forskningsresultat och forskningslitteratur, samt metoddiskussioner om sina pågående utvecklingsprojekt.

I korta drag följer utvecklingsarbetet följande arbetsgång:

  1. Förvaltningsledningen rekryterar aktuella rektorer/chefer. Rektor/chef analyserar sina resultat efter kvalitetsdialog med förvaltningsledningen samt väljer ett utvecklingsområde.
  2. Forskarstödet hjälper i handledningen till att finslipa analysen, välja och konkretisera utvecklingsområde och aktuell personalgrupp samt att välja hur utvecklingsarbetet ska följas upp för att avgöra att projektet leder till önskat resultat.
  3. Därefter följer de månatliga handledningssamtal med forskarstöd och med följande inslag:
  4. Metodisk handledning i kollegialt lärande (kopplat till pedagogiskt ledarskap).
  5. Litteraturstudier.
  6. Forskningsgenomgångar.
  7. Dialog.
  8. Försöksarbete i kollegialt lärande inom det utvalda området, eventuellt prova flera metoder under året utifrån vilka behoven är.

För mer information om projektet hänvisas till forskningsledare Ann S. Pihlgren, ann.pihlgren@igniteresearch.org.