Vi hjälper skolor att arbeta på vetenskaplig grund

För utveckla det dagliga arbetet i skolan hjälper vi till att arbeta på vetenskaplig grund:

Kontakta oss för att diskutera de bästa lösningarna för er skola.

Vad menas med arbete på vetenskaplig grund?

I skollagen slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut (se www.skolverket.se) eller att lärarna stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid och som är granskade och dokumenterade. Praktiken ska vara evidensbaserad – lärarens metoder ska grunda sig i bästa tillförlitliga kunskap utifrån systematiska slutsatser från forskning och de bästa metoderna.

Hur gör man?

Forskning visar att det råder brist på praktiknära utbildningsforskning som skolorna anser som användbar och att forskningsresultaten inte når klassrummen i tillräcklig utsträckning (Utbildningsutskottet, 2013).

För att nya rön ska komma till användning i skolan behövs en tydlig struktur för kunskapsinhämtning och för hur man ska skapa en kunskapsfrämjande kultur i organisationen. Lärarna behöver uppleva att den nya kunskapen möter ett angeläget behov. Att enbart få information presenterad eller att ha ändamålsenlig utbildning räcker inte för att förändringar ska komma till stånd. Istället behöver läraren få träna i klassrummet, diskutera, utveckla och förfina med kollegor i professionella lärararbetslag som observerar och lär av varandra.
Ignite Research Institute arbetar långsiktigt med skolor för att bygga strukturer för ständiga förbättringar utifrån de senaste rönen. Vi arbetar med lärarutveckling med hjälp av en rad olika forskningsbaserade metoder och med arbetssätt som stärker lärarnas egen professionalitet. Vi bidrar också till att öka den praktiknära forskningen på områden som är angelägna i klassrum och på fritidshem.

stampel