Praxisnära forskning

Ignite Research Institute är ett litet, effektivt och oberoende forskningsinstitut med ett brett nätverk av forskare, som vid behov knyts samman i olika projekt. VI arbetar nära praktiken med praxisnära forskning och metodutveckling på vetenskaplig grund och sprider våra kunskaper och metoder genom olika utvecklingsarbeten. Ignite Research Institute anlitas bland annat av Skolverket och Skolinspektionen i olika projekt, vi samarbetar med kommuner, skolor och friskolor och med såväl svenska som internationella universitet och högskolor. VI deltar återkommande i och presenterar vår forskning vid nationella och internationella forskningskonferenser, samt ger ut publikationer och skriver böcker för andra förlag.

Ignite Research Institute har kontor i Norrtälje, norr om Stockholm samt i Altea, Spanien. Ignite Research Institute är internationell representant i the National Paideia Board, North Carolina, USA www.paideia.org. Vi finns också representerade i Advisory Board för Svenska Sällskapet för Filosofisk Praktik SSFP www.filosofiskpraxis.org, samt i styrelsen för Filosofiska, www.filosofiska.nu.

Ignite Research Institute är godkänt som forskningshuvudman av Vetenskapsrådet, vilket bland annat innebär att vi kan ta emot gästforskare även från utlandet. Vetenskapsrådets beslut

Forskningsledare Ann S. Pihlgren

Pedagogikforskare och fil. dr. Ann S. Pihlgren är Ignite Research Institutes forskningsledare. Hon leder institutets forskning och ansvarar för kvalitén i samarbetet med de olika forskare och organisationer som ingår i Ignites svenska och internationella kompetensnätverk.

Anns forskningsfokus är tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser och hon har presenterat forskningsrapporter om bland annat klassrumsdialog, tänkande i klassrummet, sokratiska samtal, elevinflytande, fritidspedagogik, rektors feedback till lärare och elevledda utvecklingssamtal. Hon doktorerade 2008 med avhandlingen Socrates in the Classroom, som tilldelades Skolportens stipendium som årets bästa avhandling. Ann har också erhållit Dagsugglan för sitt arbete med elevinflytande i svensk skola. Hon är författare till och redaktör för flera pedagogiska och didaktiska böcker, exempelvis:

Bred och lång erfarenhet av skolan

Ann har en lång och bred erfarenhet av arbete i skolan – som lärare, rektor och förvaltningschef, utvärderare, kvalitetsutvecklare, kvalitetskonsult, forskare, skolpolitiker, lärarutbildare och studierektor på universitetets lärarutbildning. Förutom forskning och lärarutbildning arbetar hon numera med utveckling, ledarskap och kvalitet i exempelvis handledning, ledar- och lagutbildningar samt pedagogisk utveckling, både i Sverige och utomlands – USA, Slovakien, Singapore, Stockholms universitet, Lettland, Estland, Nya Zeeland, Istanbul och Iran är några av de senaste platser hon föreläst och arbetat i.

Mer information och forskningsartiklar finner du i Bibliotek och Bokhandel.

Ann Pihlgren i Skolporten

Ignite – den tändande gnistan!

Professor Morwenna Griffiths vid University of Edinburgh menar att en lärare behöver vara reflekterande, kreativ, nyfiken och flexibel för att bli expert i sitt yrke. Läraren måste brinna för sitt värv. Någonting måste förstås tända elden, en gnista som stannar tillräckligt länge för att det ska ta sig!

Det engelska verbet ’ignite’ betyder antända, sätta eld på, tända. Vår vision är att vara en antändare av varaktiga kunskapsprocesser i de skolor vi samarbetar med.