Alla inlägg av annspihlgren

Övergångar i undervisning och lärande från förskola till förskoleklass, fritidshem och lågstadium

I Sollentuna kommun har pedagoger från förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskola samverkat för att ta fram gemensamma överenskommelser för hur undervisningen ska utveckla barn och elever – en röd tråd i undervisningen mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Arbetet har skett i samverkan med mig, Ann S. Pihlgren, pedagogikforskare. I den här texten och det här bildspelet presenteras grundtankarna i arbetet med förslag till diskussionsfrågor.
Se bildspelet:
Läs texten: Övergångar i undervisning och lärande version 180509

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Skollagen (SFS 2010:800) ställer höga krav på verksamheten inom skolväsendet:
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
SFS 2010:800 Skollagen 1 kap. 5 §
Kravet innebär att verksamheten ska vara evidensbaserad och omfattar alla verksamheterna från förskola till gymnasium. Det skrevs in i skollagen 2010, ett relativt nytt krav med andra ord. Under det decennium som har gått sedan skrivningens tillkomst har flera aspekter på hur begreppen ska tolkas och hur lärarprofessionen ska ta sig an uppdraget diskuterats. Den här artikeln är ett bidrag till den diskussionen.
Läs artikeln: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kort om att jobba på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet.
Det filmade bildspelet ger några allmänna råd att tänka på när man väljer vetenskapliga texter för kollegialt och kollaborativt lärande samt hur man kan utveckla beprövad erfarenhet. Den filmades som en del i en utbildning för en grupp processledare/förstelärare som leder kollegialt lärande på Fittjaskolan i Botkyrka.
Se bildspelet:

Blooms reviderade taxonomi i förskolan – Aritmetik

Under ett utvecklingsarbete i förskolor i Uppsala prövade förskolepersonalen att använda Blooms reviderade taxonomi som ett stöd i arbetet med undervisningen i aritmetik. Läs FoU-rapporten från förskollärarna Petra Broberg och Elisabeth Heimer här: Blooms reviderade Taxonomi i förskolan – Petra Broberg och Elisabeth Heimer 2019
Läs rapporten från utvecklingsledare Emma Dahlström här: Rapport progression i förskolan 190320-1

Undervisning i förskolan – fördjupande föreläsning med Ann S. Pihlgren

Fil. dr. Ann S. Pihlgren föreläser i en rad filmer här för förskolepersonal i Norrtälje kommun. Filmerna är inspelade i november 2019. Innan föreläsningen har förskolepersonalen läst och arbetat med Ann S. Pihlgrens bok Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. De hade också formulerat frågor som besvaras av Ann i film 8–13. Här finner du 13 kortare filmer samt bildspelet och de observationsutdrag som används i föreläsningen och som kan användas för kollegiala diskussioner.

Ta del av bildspelet som används i föreläsningen här: Pihlgren föreläsning nov 2019
Ta del av observationsutdragen som används i föreläsningen: Observationer

Ta del av föreläsningen i 13 filmer:
1. Hur omsorg och lärande främjar barns fantasi Film 1
2. Undervisande förhållningssätt, något alla i arbetslaget har ansvar för att bidra med Film 2
3. Undervisande förhållningssätt – Exempel på en spontan undervisningssituation vid en måltid på förskolan Film 3
4. Undervisning en process som kräver struktur FIlm 4
5. Undervisning kräver fokus och en gemensam inriktningFIlm 5
6. Planering av temat Äpplet FIlm 6
7. Exempel på olika förhållningssätt till undervisning Film 7
8. Varför är den generativa frågan så viktig? Film 8
9. Hur ska vi hinna planera för alla mål? Film 9
10. Matriser för att bedöma undervisningen</strong Film 10
11. Inte antingen eller, utan både och! FIlm 11
12. Vad ska vi bedöma i förskolan? FIlm 12
13. Hur ser du på SKA-arbetet? Film 13

Framtidens fritidshem – föreläsning med Ann S. Pihlgren

Skolverket gav under hösten 2019 sammanlagt nio konferenser på olika orter i Sverige om fritidshemmets uppdrag. Föreläsningen avslutades med en 30 minuters reflektion av Ann S. Pihlgren, som under sin professionella gärning i olika positioner och på olika sätt arbetat med fritidshemmet och dess utveckling, reflekterade över framtiden i fritidshemmet, bland annat genom att se skolverksamheten i historiens ljus. Föreläsningen sändes direkt via Skype och här kan du se den film som spelades in för att finnas som backup om förbindelsen krånglade.
Lyssna till föreläsningen:

Kvalitetskriterier i förskola och fritidshem

Falkenbergs kommun introducerade under 2016–2017 kvalitetsindikatorer för områdena läsa/skriva, matematik och lärandeidentitet. Kvalitetsindikatorerna används av personal inom förskola, förskoleklass och fritidshem för att utveckla undervisningen samt för att följa undervisningens resultat. Materialet är framtaget i samverkan mellan fil dr Ann S. Pihlgren och personal och ledare inom Falkenbergs kommun och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Detta är första delrapporten i det följeforskningsprojekt som är kopplat till arbetet med kvalitetsindikatorerna, och där effekter av undervisningen följs, analyseras och utvärderas. Följeforskningen genomförs av Ignite Research institute genom Ann S. Pihlgren på uppdrag av Falkenbergs kommun. Se rapporten: Delrapport 1 Falkenberg kvalitetsindikatorer 2018