Kategoriarkiv: Leadership

Rektors feedback och uppföljning av skolverksamhet

Detta material som underlag för rektorers klassrumsobservationer har utvecklats av en grupp bestående av 6 rektorer samt en forskare (Ann S Pihlgren), som träffats för dialog om pedagogiskt ledarskap.

Under perioden har ett observationsunderlag för rektors observationer i skolverksamhet utvecklats. Materialet och arbetssättet har utvecklats och förfinats genom pedagogiska diskussioner, försök med klassrumsobservationer samt genom läsning av litteratur.

Ta del av matriser och läs instruktionen: Matris kunskap.fädigh-förmågor                  Matris Fritidshemmets verksamhet

Läs paper till The International Conference on Thinking 2013, Nya Zeeland: Principals Cooperating to Assess Classroom Practice

zp8497586rq

Utvecklingsmatris lärare i Freinetpedagogik och elevdemokrati

Att utveckla inflyatnde och ansvar i elevgruppen är ett komplicerat, men nödvändigt läroplansbundet arbete. Utvecklingsmatrisen ger dig hjälp att själv fundera på hur långt du kommit i arbetet för elevinflytande och ansvar med hjälp av de olika kriterier som Celestin Freinet, den franske pedagogen ställde upp, bl.a. i sin bok ”För folkets skola”. Matriserna kan också användas för kollegial eller rektors återkoppling, som observationsunderlag vid lektionsobservationer. De fungerar för alla klassrumssituationer, oavsett barnens ålder.

Se matrisen: Utvecklingsmatris Freinetpedagogik i undervisningen

LÖNEKRITERIER OCH FEEDBACK

BEDÖMNING AV PEDAGOGERS KUNSKAP OCH KOMPETENS

Ett försök att hitta ett uppföljningssystem av pedagogens kunskap och kompetens i det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar.

Ann S Pihlgren

Varför uppföljning och bedömning av pedagogens arbete?

Varför skulle det över huvud taget vara aktuellt att bedöma pedagogernas arbete? Är det inte slutresultat i barngruppen eller av inlärningen som är väsentlig?
Jag kommer i denna skrift argumentera för att det finns minst tre starka motiv till att som rektor ägna sig åt och initiera bedömning av pedagogens kunskap och kompetens, nämligen:
␣ underlag för lönesättning ␣ utveckling verksamheten och pedagogen ␣ uppföljning av verksamhetens kvalitet, i synnerhet i en verksamhet med långa och komplexa processer.

Se hela: 302.Lonekriterierochfeedbackbedomningavpedagogerskunskapochkompetens

zp8497586rq

Att använda Sokratiska samtal som handledningsmetod

Hans Fröman & Ann S Pihlgren

Under ett antal år har vi tillsammans använt en kombination av Sokratiska samtal och traditionell grupphandledning för att utveckla och fördjupa ledarskapet hos olika chefskategorier. I hanterandet av en krävande och komplex yrkesroll finns det en uppenbar risk för att det nödvändiga utrymmet för egen tid prioriteras bort i en intensiv vardag, vilket riskerar att på sikt ge negativa konsekvenser för både medarbetare och ledaren själv.

Se hela: Artikel Chefshandledning på Sokratisk grund

zp8497586rq

Chef/ledarhandledning på Sokratisk grund

Grupphandledning inom privata och offentliga organisationer

Hans Fröman och Ann S Pihlgren har under många år i olika former arbetat handledande och konsultativt inom privata och offentliga organisationer. De har under en tids närmare samarbete sökt smälta samman sina olika erfarenheter av ledarhandledning. Ett första resultat av samarbetet är framarbetande av en metod för Sokratisk grupphandledning för chefer/ledare. Deras erfarenheter är mycket intressanta och presenteras i denna artikel.

Se hela: Artikel Chefshandledning på Sokratisk grund

dissertation n. A lengthy, formal treatise, especially one written by a candidate for the doctoral degree at a univers. tutor dissertation

En tänkande och filosoferande verksamhet

Freinetskolan Mimer

Freinetskolan Mimer i Norrtälje är en friskola, som startade 1997 och fortfarande växer. Skolan omfattar daghem, fritidshem, 6-årsverksamhet samt skola från skolår 1 t.o.m. skolår 9, sammanlagt ca 175 barn och 25 personal. Skolan och barnomsorgen har byggts upp successivt och många funktioner har tillkommit efter hand. Mimer har under senare år tagit emot allt fler barn och kön till skola, förskola och fritids omfattar i dagsläget mer än 550 barn i olika åldrar.

Se hela: 101.Entankandeochfilosoferandeverksamhet

Get the best information on flonase online from Medsforless. Buy generic Flonase from our online drug store. flonase generic Revitol scar removal cream step by step and honest review.
Pfizer and Eisai picked up some headlines on the news that their Alzheimer’s drug, Aricept (donezipil) showed some effectiveness in delaying buy aricept Aricept For Sale, Aricept Schedule, Aricept Images, After Aricept, Where To Buy Aricept, Order Aricept Online Overnight Delivery No