LÖNEKRITERIER OCH FEEDBACK

BEDÖMNING AV PEDAGOGERS KUNSKAP OCH KOMPETENS

Ett försök att hitta ett uppföljningssystem av pedagogens kunskap och kompetens i det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar.

Ann S Pihlgren

Varför uppföljning och bedömning av pedagogens arbete?

Varför skulle det över huvud taget vara aktuellt att bedöma pedagogernas arbete? Är det inte slutresultat i barngruppen eller av inlärningen som är väsentlig?
Jag kommer i denna skrift argumentera för att det finns minst tre starka motiv till att som rektor ägna sig åt och initiera bedömning av pedagogens kunskap och kompetens, nämligen:
␣ underlag för lönesättning ␣ utveckling verksamheten och pedagogen ␣ uppföljning av verksamhetens kvalitet, i synnerhet i en verksamhet med långa och komplexa processer.

Se hela: 302.Lonekriterierochfeedbackbedomningavpedagogerskunskapochkompetens

zp8497586rq