Utvecklingsmatris lärare i Freinetpedagogik och elevdemokrati

Att utveckla inflyatnde och ansvar i elevgruppen är ett komplicerat, men nödvändigt läroplansbundet arbete. Utvecklingsmatrisen ger dig hjälp att själv fundera på hur långt du kommit i arbetet för elevinflytande och ansvar med hjälp av de olika kriterier som Celestin Freinet, den franske pedagogen ställde upp, bl.a. i sin bok ”För folkets skola”. Matriserna kan också användas för kollegial eller rektors återkoppling, som observationsunderlag vid lektionsobservationer. De fungerar för alla klassrumssituationer, oavsett barnens ålder.

Se matrisen: Utvecklingsmatris Freinetpedagogik i undervisningen