Sokratiska samtal i skola och barnomsorg

Ann S Pihlgren
Det Sokratiska samtalet hör hemma i en humanistisk tradition. Dess bakomliggande teori är sociokulturell, och bygger på antaganden om individens förmåga till kritisk analys. De centrala idéerna är, att man lär sig att tänka genom att samarbeta och använda språk, och att detta kommer att resultera i intellektuell och moralisk utveckling. Det Sokratiska samtalet är en undersökande dialog, där förståelsen för idéer inom olika områden av mänskligt vetande såsom historia, fysik, matematik och konst tränas. Samtalen tränar förmågan att analysera idéernas underliggande värderingar genom förmåga till kritiskt tänkande: Lösa problem, underbygga och förklara egna idéer och värderingar, förstå och utforska abstrakta idéer, värdera och anpassa kunskap till andra och nya situationer.

Se hela: Sokratiska samtal i skola och barnomsorg