Implikationer för undervisningsutveckling enligt läroplanen Lpfö 18

Förskolan är den första delen av skolsystemet. Välkonstruerade styrdokument för förskolan, som innehåller implikationer för barns tankeutveckling, kommer att påverka resultaten i hela skolsystemet. I Sverige introducerades en sådan nationell läroplan 2018. Den här studien rör effekterna av implementeringen av läroplanen i en kommun i Sverige. Den är del av ett följeforskningsprojekt. Den här rapporten är en näranalys av några utvalda undervisningssituationer och belyser hur förskolepersonal agerar och vilka konsekvenser det får för lärandets progression. Observationerna analyseras nära genom Eisners (1991) analysmetod för “educational connoisseurship and criticism”.
Resultatet visar att undervisningen har utvecklats till mer strukturerad och insiktsfull, jämfört med tidigare studier och forskning. De didaktiska huvuddragen förstods av de flesta i personalen, åtminstone till en viss grad. Hur undervisningen ska varieras så att ett tydligt lärandeobjekt synliggörs i aktiviteten, eller hur barnen ska motiveras, är områden som kan utvecklas ytterligare. Det fanns en överrepresentation vad gäller förskoletid där barnen valde mellan begränsade, och i vissa fall likformiga aktiviteter, med få eller oklara mål, och liten eller ingen stöttning av personal. Några av dessa aktiviteter, eller åtminstone hur de hanterades, visar sig vara kvarlevor av tidigare sätt att förstå undervisning. Läroplanen sågs alltså genom historiska glasögon. Många aktiviteter gav intryck av väntan på något, kanske på att mognad skulle inträffa. Observationer av barn i kollaborativt lärande var sällsynta. Personalen tycktes dock försöka förstå sig på nya sätt att agera i undervisningen, även om detta ibland orsakade förvirring. I några observationer synliggjordes också undantag, förskolor som arbetade med avancerad långsiktig projektplanering, där barnen hade en hög grad av delaktighet och inflytande.

Läs forskningsrapporten här: Implikationer för fortsatt förskoleutveckling
Ta del av några av de observationsutdrag som forskningen bygger på och använd i kollegial dialog: Autentiska observationsutdrag för didaktiska dialoger i förskolan