Pedagogisk profession Ett utvecklingsmaterial för rektors och förskolechefs observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med lärare, förskollärare, fritidslärare/pedagoger och barnskötare

Ett hjälpmedel för rektor och förskolechef i arbetet med observation och feedback till lärare om didaktik och lärande samt vid lönesättning och lönesamtal.

Detta utvecklingsmaterial är framtaget under åren 2011-2013 av rektorer och förskolechefer i Ekerö kommun i samarbete med pedagogikforskare Ann S. Pihlgren. Två grupper ledare har, genom pedagogiska diskussioner utifrån sina erfarenheter, klassrumsobservationer och formativa samtal med personal, litteraturstudier och seminarier om aktuell forskning utarbetat arbetssätt och material som kan användas för att utveckla personal i skolan, på förskolan och i fritidshemmet. Materialet har korrelerats med de yrkesetiska reglerna för lärare (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund) samt med Ekerö kommuns lönekriterier för de olika professionerna.

Materialet bygger på en arbetsgång som omfattar ledarens besök i verksamheten, medarbetarsamtalet samt lönesamtalet, d.v.s. vanligt förekommande tillfällen då ledaren möter personal för reflektion om kvalitén i den egna verksamheten. I utvecklingsmaterialet har dessa tillfällen systematiserats utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att stärka en fördjupad pedagogisk professionsutveckling. Projektet har delredovisats i en forskningsrapport (som du kan ta del av här: Principals Cooperating to Assess Classroom Practice, Pihlgren)och ingår i ett större forskningsprojekt om pedagogisk professionsutveckling. Här finner du hela materialet: Kompendium Pedagogisk profession

Författare: Ann S. Pihlgren, forskningsledare vid Ignite Research Institute med följande rektorer och förskolechefer från Ekerö kommun: Carita Almqvist, Lillemor Bergquist, Birgitta Ekebratt, Elin Elfqvist, Katarina Hawkins, Lena Heetveld, Inga-Lill Håkansson, Anneli Jeppson, Ansi Lindgren, Violet Norrestad, Maria Sporring, Rolf Sörman, Cajs-Marie Waldstam.