Barn som far illa. Examensarbete av Sandra Jangdin

Socialstyrelsen genomförde en kartläggning där det uppskattades att det år 2010 gjordes cirka 140 000 anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Varje barn har rätt att få sina behov respekterade och tillgodosedda samt att få uppleva eget värde, detta är något som Lpfö 98 (2010) tydligt lyfter fram. Förskollärare ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och pedagogerna skall ge barnen stöd i deras utveckling av tillit och självkänsla.

Syftet med undersökningen har varit att belysa hur pedagoger beskriver att de upptäcker och bemöter barn som far illa, vilka skyldigheter de berättar att de har samt hur pedagogerna ser på samarbetet mellan förskola och socialtjänst. Det har stor betydelse för ett barn som misstänks fara illa att få ett bra bemötande från omgivningen, att känna stöd, bli lyssnad på och att bli sedd kan vara helt avgörande för hur man som barn hanterar sin situation.

Med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer har använts lyfts fyra pedagogers beskrivningar fram. De resultat som tydligast framkommit är bland annat att pedagogerna är väl medvetna om sina skyldigheter att anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far illa, men att de till viss del tvekar då de vill känna sig säkrare på barnets situation först. De väljer då att dokumentera för att, som en av pedagogerna uttryckte det ”få mer kött på benen” innan en anmälan görs till socialtjänsten, vilket kan innebära att en anmälan fördröjs eller helt enkelt utesluts. Pedagogerna uttryckte en medvetenhet om signaler som kan förekomma hos barn som misstänks fara illa, det kunde vara att barnet hade blåmärken, hade dåligt med kläder, dålig hygien eller att barnet var inbundet eller utåtagerande. Pedagogerna förmedlar även att de upplever att samarbetet mellan förskola och socialtjänst fungerar bra, men att de önskar förbättringar genom en enklare kontakt men med en djupare samverkan dem emellan. Med detta vill de uppnå ett samarbete som skapar de bästa förutsättningarna för att än mer kunna stödja de barn som misstänks fara illa eller som far illa.

Läs hela Sandra Jangdins examensarbete: Barn som far illa Sandra Jangdin